Podatek od nieruchomości 2024 – obowiązek, terminy, stawkiWysokość podatku od nieruchomości obliczana jest na początku każdego roku. Jeśli jesteś osobą fizyczną, zrobi to za Ciebie urząd gminy. Jeśli osobą prawną – musisz wyliczyć jego wartość samodzielnie. Sprawdź najważniejsze informacje o podatku od nieruchomości w 2024 roku.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Wśród wielu opłat lokalnych, podatek od nieruchomości stanowi jedno z największych źródeł wpływów do budżetów gmin. Płacą go właściciele, użytkownicy wieczyści, ale też posiadacze samoistni oraz posiadacze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, miasta lub gminy.

Opodatkowaniu podlegają:

 • Grunty
 • Budynki lub ich części (mieszkania, lokale użytkowe)
 • Budowle przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej. Inaczej jednak wygląda sposób zgłaszania nieruchomości do opodatkowania u tych dwóch grup podatników. W innych terminach płacą też podatek.

W jakich terminach zapłacić podatek?

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

Nieruchomość zgłaszają do opodatkowania jednorazowo – w ciągu 14 dni od zakupu, przejęciu w użytkowanie wieczyste itp. W tym celu składają w urzędzie gminy informację IN-1. Na początku każdego roku otrzymują z gminy nową decyzję o wymiarze podatku do zapłaty.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne płacą podatek od nieruchomości w 12 ratach proporcjonalnych. Każda z nich płatna jest do 15 dnia miesiąca, z wyjątkiem raty za styczeń, którą należy zapłacić do 31 stycznia.

Osoby prawne mają obowiązek składania deklaracji DN-1 do końca stycznia każdego roku. Samodzielnie wyliczają w niej podatek od nieruchomości i wpłacają w obowiązujących terminach, bez oczekiwania na decyzję z urzędu gminy.

W obu powyższych przypadkach podatek niższy niż 100 zł podlega zapłacie jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku!

Każdego roku Minister Finansów publikuje stawki maksymalne podatku od nieruchomości. Stawki ustalane indywidualnie przez gminy nie mogą tych limitów przekroczyć. Podatek od nieruchomości w 2024 r. może być wyższy w wielu gminach. Stawki maksymalne wynoszą:

Od gruntów:

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
 • Pod wodami powierzchniowymi: 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 • Pozostałych: 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
 • Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji: 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Za budynki:

 • Mieszkalne: 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • Pozostałe: 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Warto też pamiętać o zwolnieniach z podatku od nieruchomości. Zostały one określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo każda gmina ma prawo do ustalania własnych, indywidualnych zwolnień.